English   :

15/10/2011


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

   31 - 05 - 2004

 

...

ە ۆیییە ەیە ی ی

ی: ێ *

ەѐێڕ: ێ ەە

ە ی یە ی ەە ەێ یە юێێ ی ە ەڵە ی ەە ۆ ەە ەی ۆ ەەە ە ǁǘ ەە ێ ی ە ە ێە ە ەјϡ ۆی یی ەە ј ەەڵ ی یەەێ ەێی ە ی ەیەییەە ەیە ەە ێە ەیە ڵ ە ۆڕە ی ەێ یێ ەە ۆڵە یە یǡ ۆە ەەی ەیە ڵ یە ەێی ەێ یەی ەϡ ەێی ەەێ ی ەǡ ەەڵ ەە ی ەێڕی ێҐ یەەی یەە ەۆڤ ەە ە یە یەە ێǘ ەڵە ۆەڵǘە: (( - - )) ە: ێ ی-ەە ەە ەەی ۆەە ێی-ەە ەە .

ە ەێ ۆ ەە ە ییە ەیەی ەڵ ۆی ە ە ەەە ی ȁԘی ە ێە ەێێ ەە ۆییەە ۆ ۆ ە ی ەی ە ۆ ەەیە ە ی ەڵ ی ەیە ۆی ی یە ەەێ ێەەی ەەییە ۆییەەیە ە ێەە ییە ۆی ەە Ȑێڕیەە  ۆ ǁǘ یێڕ ەەی ۆەە ەی یە ێە یە...

ەەەی ە ǁەیە ەۆی ەڕۆ ەێ ەێ ەەڵی ەیە ەەڵە ە ەە ەە ڕی ی ی ەێ ێ ی ەەیە ی یۆ  ە ەۆیە ۆ ۆەј ەەێی  ێ ۆ ە یەە ێ یە ۆ یە یە  ی ەە ەێی ی ێەڵە ێ..

ەێ ە یەێ ۆی Șە ە ێۆڵیەە ەە Ԙی ە ە ەێە ەە یەیێ ە (ۆە ەە ەڵ ە ەە ە یییەە) ەەێ ەјەە ەێ یەǘەەە ەە ەەەەی ە ۆیە  ەەە ڕیەەی ە ە ۆ ەڵێ ێ ǁǘ ە ڵ ە ەە ۆی ەە ەە ە ێێ ە ەیەە ǁǘ ی ی ە ەە ە ێ یە یە!!

 ەە ە ی ڵ ەیە ۆ یۆە ەەیە ێ ێە ەێʡ  ە ۆیە ە ەюەە ǁەی-ێ - ە ە ێ ەە یە ەە ڕی ەە ەǡ ێ ەڵێ ەە یەێ ێە ەѐێڕ ە  ەە ێڕە ۆی ێ Ȑێ:(ەە) ێ ێە ە ەیەی(ەە) ە ەە (ەێ ) ǘ ەەڵە ێ ێ ە ێ ی ەەڵەیە ەڵە ەێ ۆ ەӁ ی ۆ ەڵەێەە ی ۆ ەی ە یە.

ێ ە ەە ۆەڵەیە ەی ی ەەی ە ەەەییی ێǘ ە ۆەڵیە ەەیە ەە ە ە ێیە ی ۆ ە ی ەیڕ یی ە یە ە ی ێʡ  ی ی ەیڕ ێە ەێ ی ەەیە ی ەیەیە ی یەیەە.

 ەی  ە ەێ ە یە ە ەە ە: یڕ ە ەە ەڵەێ ەڵە ێʡ یڕ ەەەە ەڵەیە ەە ەڵەێ ێʡ ەە ەڵێێ ەەە ەەڕۆ ۆ ێی ێیە ەیǡ ەڵ  ەیە  ۆ ی ێیە..

ەێ-ەڕۆ-ەە ۆڕ ەώ юێ ەەی ێیە ەە ەە ۆ ەە ەێ ۆیی ە ێ Șەی ەەە ەӁە ە ە ەە ەڵ ێ ەێ ەەیە ەێ ۆی ەەە ەە ەەەی ێە ەیۆە ەە ەڕۆ ێیی.

ێ ێە ەە ەۆ ە ەڕی ۆی ەە ییە ەی ەە ۆی ەە ەەʘەە ەە ەڵی یە ەە ێە ۆەј ە юێ ە ۆ ە ەەڕ ڵ ەێ ۆی ەەیی ێەە ێی..

ەڵێ ێە ەیە یی ەە ۆ ی ەەڵە ۆێ ەەڵ ەڵێ ەە ەڵ ە یییە ە ێ ی ەەە ەەە ە ی ە.

ەۆەڵە ەی یی  ەەە ۆ ەەی ێ ۆی ۆەј ێ ێەە ێ ەی ǁǘ ە ڵ ێ ێ ێەە ەە ە ۆییە ەە ەی ەەӁ ە ێە ێی ەۆڕێە ەۆڕەە..

----------------

* ەڕێەە ەڵە ی-یە ۆ ێیەە ی یی.

5/9/2011


 

:

:

 

 


   

 


 

 

 

. .